ponedjeljak, 24. lipanj 2024.
Agencije

Zašto je važno koristiti usluge agencija?


Ukoliko prodajete, kupujete ili iznajmljujete nekretninu, savjetujemo Vam da se za pomoć obratite agenciji za posredovanje u prometu nekretnina.

Agencije:

 • su uvijek dobro informirane o promjenama u zakonodavstvu. 
 • imaju uvid u promjene na tržištu nekretnina, cijene, kao i u atraktivnost pojedinih lokacija. 
 • mogu odrediti realnu ali i dobiti dobru cijenu po kojoj ćete moći prodati ili kupiti nekretninu. 
 • mogu pomoći oko dolaženja do potrebnih financijskih sredstava za kupnju nekretnine. 
 • su kompetentne za sastavljanje standardnih kupoprodajnih ugovora jer su oni dio njihovih svakodnevnih aktivnosti. 
 • su u mogućnosti prodati nekretninu po najboljoj mogućoj cijeni i u što kraćem vremenskom periodu, jer surađuju sa drugim agencijama za nekretnine i posjeduju listu potencijalnih kupaca. 
 • imaju potpunu informaciju o dokumentaciji potrebnoj za zatvaranje transakcije sa nekretninom.
Porezi
Porez na promet nekretninama plaća se po stopi od 5%.

Porezni obveznik mora u roku 30 dana prijaviti Poreznoj upravi nastanak porezne obveze. Uz prijavu, podnosi i ugovor.

NE plaća se porez na promet nekretninama ako ste:

 • Prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu
 • Građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojemo stanuju na temelja ugovora o najmu.
 • Osobe koje stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koje su nasljednici prvoga nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine.
Porez na promet nekretnina pri nasljedivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju:

 • Bračni drugovi, potomci i preci te posvojenici umrlog ili darovatelja
 • Braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja kada nasljeduju ili primaju na dar poljoprivredno zemljište, ako im je poljoprivreda osnovni izvor prihoda
 • Braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja, kada nasljeduju ili primaju na dar nekretnine, ako su s ostaviteljem ili darovateljem živjeli u gospodarskoj zajednici u vrijeme izgradnje gradevine, stjecanje druge nekretnine, ostavitelja smrti ili primitka dara.
 • Bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka
Osiguranje nekretnina

 

Kupovina nekretnine bez obzira na njenu vrstu (kuća, stan, poslovni prostor itd…) je veliki izdatak i problem financiranja se nerijetko riješava putem bankarskog kredita. Dobivanje kredita banke uvjetuju kvalitetnim instrumentima osiguranja, a kao najčešće se traži hipoteka na predmetnoj nekretnini. No, nekretnina na kojoj banka ima hipoteku mora biti osigurana od određenih opasnosti koje uobičajeno prijete, ako se dogode, smanjenju vrijednosti ili totalnom uništenju založene nekretnine.

Takve opasnosti se osiguravaju kod manje više svih osiguratelja,policom osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, koja se nužno vinkulira u korist banke koja je odobrila kredit. Ukoliko dođe do osiguranog slučaja iz osigurane svote prvo se namiruje banka sa svojim potraživanjem , a ostatak se isplaćuje vlasniku nekretnine.

Premije osiguranja, dakle trošak vlasnika nekretnine ovisi od vrijednosti same nekretnine, širini pokrića osiguranih opasnosti , vrsti nekretnine i one se kreću u iznosima 1-3 promila godišnje od vrijednosti osigurane nekretnine.Osim osiguranja imvine kod nas možete uplatiti policu auto osiguranja, policu životnog osiguranja kao i sve druge vrste osiguranja.
Ostalo ...

Mjerne jedinice

Lokalne informacije

Važne informacije

Pitanja i odgovori


Opći uvjeti poslovanja

O P Ć I  U V J E T I  Prema čl. 18 a u vezi čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina / NN 107/07)

 

Posrednik obavlja slijedeće radnje:        

 • zaključuje s nalogodavcem ugovor o posredovanju 

 • povezuje nalogodavca i treće osobe radi sklapanja  posredovanog posla

 • pregled i fotografiranje nekretnine - prema zahtjevu nalogodavca

 •  daje mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine

 • stavlja vašu nekretninu na web stranicu agencije , te na druge zakupljene web stranice 

 • stavlja vašu nekretninu u naše : kataloge, oglasne ploče i panoe

 • oglašava u specijaliziranim časopisima za nekretnine

 • ima zaposlenika koji osobno daje informacije o nekretnini

 • nastoji postići željenu cijenu

 • nastoji u što kraćem roku naći kupca

 • obavlja kontrolu dokumentacije i upozorava na njene nedostatke, te savjetuje kako ih otkloniti

 • omogućava pregled nekretnine

 • upozorava prodavatelja sa zakonskim obvezama

 • s pažnjom dobrog gospodara i pravilima struke, organizira pregovore kupca i prodavatelja uz predočenje dokumenata

 • provjerava namjenu zemljišta ( poljopr. ili građev.)

 • obaviještava nalogodavca o važnim okolnostima za namjeravani

 • posao posredovanja

 • čuva kao poslovnu tajnu sve podatke o prodavatelju i nekretnini  te druge dodatne radnje po pisanom zahtjevu nalogodavca

   

Nalogodavac - prodavatelj se obvezuje :

 • sklopiti ugovor sa posrednikom

 • obavijetiti posrednika o svim važnim okolnostima vezanim

 • za nekretninu ili za obavljanje posredovanja ( neuknjiženi tereti isl.)

 • dati dokaze o vlasništvu, građevinsku i lokacijsku dozvolu

 • omogućiti razgledavanje nekretnine

 • obavijestiti o cijeni idr. bitnim podacima

 • obaviještavati posrednika pisanim putem  o svim promjenama  povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika

 • platiti posredničku proviziju ili troškove navedene u ugovoru (s agencijom) o posredovanju,odmah po započetoj prodaji.

 • nadoknaditi troškove dodatnih radnji u posredovanju odmah, zatim odmah platiti prouzročenu štetu , raskid ugovora i istek ugovora.

 • agencija ima pravo na naknadu, ako posao sklope bračni ili izvanbračni drug, potomak, roditelj i drugi zakonski nasljednici s osobom koju je pronašao posrednik.

 • za zakašnjenje u plaćanju prema posredniku, platiti zakonsku zateznu kamatu

   

Ugovor o posredovanju stupa na snagu odmah-danom potpisa, a ( prema čl.15 zakona), ograničen je na 12 mjeseci. nakon tog roka može se produžiti više puta . ako ga ne produžujete nastaje raskid, uz obvezu plaćanja troškova u % navedenom u posredničkom ugovoru. 

Ovi opći uvjeti poslovanja daju se na znanje svim stranama u poslu posredovanja u prometu nekretnina.

 

Nalogodavac može ostaviti u agenciji ključeve svoje nekretnine  da posrednik može sam odvesti potencijalne kupce u razgledavanje.

Ključevi ostaju u agenciji samo u svrhu pokazivanja nekretnine, što znači da posrednik nije odgovoran za nikakve nastale štete, da nije dužan održavati nekretninu, niti voditi računa o bilo kakvim promjenama u nekretnini (npr. puknuće vodovodnih cijevi ili bilo kojih drugih instalacija, posljedice nevremena, provala, itd.)

 

Posrednička nadnada:

 • posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koji ugovorne strane zaključe ( predugovor ili ugovor) ili pri isplati prve akontacije za budući pravni posao.

 • na iznos naknade se zaračunava 23% pdv-a.

 • posrednik je obavezan za svoj rad naplatiti naknadu određenu posredničkim ugovorom.

 • za sklapanje kupoprodajnog posla naknada iznosi 3% od postignute cijene.

 • posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da se unaprijed akontiraju za određene troškove.

   

Smatra se da je posrednik omogućio vezu nalogodavca i druge osobe radi sklapanja posredovnog posla osobito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledanje nekretnine

 • organizirao susret nalogodavca i druge osobe radi pregovaranja o predmetnoj nekretnini 

 • nalogodavcu priopćio podatke o nekretnini, vlasniku, te osobito ako mu je priopćio adresu nekretnine ili telefon vlasnika.

   

Ako u roku od dvije godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao s osobom s kojom ga je povezao posrednik u doba trajanja ugovora, dužan je platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.

 

Za odnose koji nisu uređeni ovim uvjetima ili posredničkim ugovorima primjenjuje se zakon o posredovanju u prometu nekretninama i zakon o obveznim odnosima. 
 

Za sudske sporove je nadležan Općinski sud u Daruvaru.